BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, November 21, 2009

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 9 : KT MINI (MATLAMAT/OBJEKTIF/BENTUK)

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 8 : MINI KAJIAN TINDAKAN (CADANGAN)

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 7 : MINI KAJIAN TINDAKAN (KELEMAHAN)

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 6 : MINI KAJIAN TINDAKAN (KEKUATAN)

Friday, November 13, 2009

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 5 (TUGASAN 1 BUKU / TUGASAN 4 MINI KT)

MENGAPA GURU PELATIH/NOVIS/ BERPENGALAMAN PERLU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN

ACTION RESEARCH FOR EDUCATIONAL CHANGE.
 • Untuk meningkatkan kemahiran disamping menghasilkan pengetahuan kepada guru itu sendiri.(m/s 49)
 • Sebagai satu langkah alternatif untuk menghuraikan etika refleksi (prosedur yang teratur) seperti yang telah digariskan. (m/s 51)
 • Mengetengahkan langkah penyelesaian kepada masalah – masalah yang timbul dari teori atau isu-isu daripada guru. (m/s 53)
 • Kajian tindakan mengintegrasikan perkembangan dan pengajaran guru, pembangunan dan penilaian kurikulum, refleksi falsafah dan penyelidikan kepada konsep yang seragam dalam satu amalan pendidikan reflektif. (m/s 54)
 • Dalam kajian tindakan, guru cuba meningkatkan kualiti pendidikan melalui pengalaman pembelajaran murid itu sendiri berdasarkan struktur kurikulum. (m/s 55)


INDIVIDU:

Mengembangkan profesionalisme guru
Kajian tindakan dapat membantu dalam mengembangkan profesion perguruan. Dengan kajian yang dijalankan sedikit sebanyak dapat memperbaiki kelemahan yang ditemui dan ini secara tidak langsung membantu dalam mengembangkan profesion keguruan.

Meningkatkan keberkesanan amalan mengajar dan membantu mengubah amalan mengajar
Melalui kajian tindakan boleh mendapatkan maklumat berkaitan pengamalan mereka dan berkongsi maklumat tersebut dengan rakan sejawat dan sebagainya. Ini dapat membantu dalam meningkatkan keberkesanan amalan mengajar dan juga dapat membantu mengubah amalan mengajar yang masih terdapat kekurangan.

Berkongsi maklumat dan usaha berpasukan
Kajian tindakan yang menggunakan cara kolaboratif contohnya dapat merapatkan hubungan, saling membantu, memahami situasi dan produktif. Usaha sama di kalangan guru adalah lebih menjadi apabila guru dalam pasukan penyelidik turut terlibat menjalankan kajian di kelas masing-masing.

Menjalankan penyelidikan pengajaran dengan sistematik
Guru akan lebih mengetahui kaedah atau cara menjalankan penyelidikan pengajaran dengan sistematik . Penyelidikan yang sistematik akan dapat membantu dalam mendapatkan hasil yang lebih tepat dalam usaha membantu memperbaiki kelemahan yang ditemui.


KUMPULAN:
 1. Guru yang menjalankan kajian tindakan akan mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya.
 2. Guru dapat merancang dan menyediakan bahan pengajaran berasaskan kepada huraian mata pelajaran dengan lebih tepat dan berkesan.
 3. Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pencapaian objektif dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri.
 4. Guru dapat meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang lebih aktif dan efektif.
 5. Dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum.
 6. Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan.
 7. Merapatkan perhubungan di antara guru yang terlibat melalui kerjasama secara kolaboratif.
 8. Membantu guru-guru melakukan penambahbaikan dalam amalan proses pengajaran dan pembelajaran.
 9. Melahirkan guru yang kreatif dan inovatif. Guru yang menjalankan kajian tindakan akan berusaha untuk menghasilkan kaedah dan pendekatan pengajaran dan membina bahan inovasi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.
 10. Melahirkan guru yang sentiasa mengikuti arus perubahan pendidikan berasaskan kepada kehendak Kementerian Pelajaran.

SEBAB MEMILIH TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN INI.

Tajuk: LAMAN SESAWANG DAN KIT PEMBELAJARAN INTERAKTIF DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Sebab :

Laman sesawang
 • Sebagai tambahan kepada pengajaran di dalam kelas.
 • Untuk meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi di kalangan guru dan pelajar.
 • Meningkatkan daya ingatan dan pemahaman pelajar.

Kit Pembelajaran
 • Dijadikan sebagai bahan tambahan dalam proses P&P.
 • Mengalakan interaksi sosial dikalangan guru dan pelajar.
 • Mengintegrasi penggunaan Bahan Bantu Elektronik kepada Bahan Bantu Mengajar.

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 4 (TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN)

Tajuk :

LAMAN SESAWANG DAN KIT PEMBELAJARAN INTERAKTIF DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Sebab :

Laman sesawang
 • Sebagai tambahan kepada pengajaran di dalam kelas.
 • Untuk meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi di kalangan guru dan pelajar.
 • Meningkatkan daya ingatan dan pemahaman pelajar.

Kit Pembelajaran
 • Dijadikan sebagai bahan tambahan dalam proses P&P.
 • Mengalakan interaksi sosial dikalangan guru dan pelajar.
 • Mengintegrasi penggunaan Bahan Bantu Elektronik kepada Bahan Bantu Mengajar.

Peserta Kajian :
Pelajar tipikal, bermasalah pembelajaran dan bermasalah pendengaran.

Setting Kajian :
Di dalam bilik darjah

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 3 BERKUMPULAN (KOLOKIUM)

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 2 BERKUMPULAN (JURNAL)

JURNAL 1: AN ACTION RESEARCH: AN APPROACH FOR THE TEACHERS IN HIGHER EDUCATION.
By: Yasmeen, G.
The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET October 2008 ISSN: 1303-6521 volume 7 Issue 4 Article 5

Kajian tindakan menurut penyelidik dalam artikel ini merupakan satu pembelajaran yang berbentuk formatif yang umumnya melihat perkembangan guru di sekolah. Asasnya kajian tindakan ini adalah suatu proses spiral (menaik), ia melibatkan mengenal pasti masalah, membuat tindakan dan melihat hasil kajian. Matlamatnya ialah meningkatkan penggunaan kajian tindakan kepada guru-guru pendidikan tinggi. Manakala objektif kajian tindakan ini ialah mengkaji keberkesanan dan kelebihan kajian tindakan pada peringkat pendidikan tinggi melalui kebanyakan pelajar sains biologi yang telah dipilih, menekankan cara pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Sains Biologi, dan mengkaji pembelajaran yang lebih berkesan untuk pelajar Sains Biologi. Kajian Tindakan Praktikal (PAR) dipilih untuk mengemukakan dan mengenal pasti masalah utama pelajar Sains Biologi. Kitaran pertama kajian tindakan ini ialah dengan mengumpul pandangan pelajar, kemudian mengenal pasti masalah. Menurut penyelidik, keadaan pendidikan pada masa itu yang tidak stabil melambatkan proses kajian yang dilakukan. Penyelesaian masalah menjadi sedikit rumit dan penilaian terhadap hasil kajian mengambil masa yang agak lama. Keputusannya ialah kajian ini telah menunjukkan bagaimana PAR (Practice Action Research) digunakan dalam kuliah di universiti dalam tempoh yang singkat. Pelajar juga gembira terlibat dengan kajian dan menerima tindakan untuk penambahbaikan. Kajian tindakan ini telah memotivasikan pelajar untuk meningkatkan diri dalam pembelajaran - Terdapat sesetengah guru berpendapat PAR membantu dalam dua cara iaiti menghasilkan ilmu pengetahuan dan tindakan boleh terus dilakukan terhadap pelajar di dalam kelas dengan perancangan yang telah dilakukan, dan memberi idea kepada guru untuk membuat persediaan pembelajaran pada akan datang.

JURNAL 2: USING ACTION RESEARCH TO DEVELOP PRESERVICE TEACHERS' CONFIDENCE, KNOWLEDGE AND BELIEFS ABOUT TECHNOLOGY.
By: Lundeberg M, Bergland M, & Klyczek K.
The Journal of Interactive Online Learning, Volume 1, Number 4, Spring 2003

Artikel ini adalah mengenai penglibatan bakal guru dalam projek kajian tindakan bersama professor dan/atau guru mungkin memberi peluang kepada bakal guru untuk meningkatkan pengetahuan pedagogikal, kepercayaan tentang pengajaran dan meningkatkan keyakinan. Dalam kajian ini, ia fokus kepada sampel kajian iaitu 10 orang guru sains pelatih yang terlibat dalam sebuah projek penyelidikan yang telah dibiayai oleh National Science Foundation. Tujuan projek NFS ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran yang berdasarkan penyelidikan di sekolah tinggi dan program biologi universiti melalui molekular biologi menggunakan simulasi komputer dan persidangan internet. Keputusan menunjukkan guru prakhidmat dalam kajian tindakan mempelajari mengenai kesan penelitian pembelajaran multimedia dengan meningkatkan refleksi berdasarkan kepercayaan mengenai interaksi dan pemerhatian pelajar dalam situasi makmal komputer. Disamping itu, daripada laporan guru prakhidmat, mereka memperoleh kepercayaan diri dan memgembangkan teknologikal yang lebih komplek mengenai isi pengetahuan pedagogikal.

JURNAL 3: WHITE PRE-SERVICE TEACHERS LEARNING MULTICULTURALISM THROUGH CONSTRUCTIVISM: AN ACTION RESEARCH CASE.
By: Dario J. Almarza
Learning Multiculturalism 1, University of Missouri-Columbia, Columbia, MO 65211

Kajian ini membincangkan hasil satu kajian tindakan di mana kandungan dan pelaksanaan satu kursus asas kepelbagaian budaya di peringkat kursus prasiswazah untuk guru-guru prakhidmat yang berubah daripada pendekatan tradisional kepada kaedah pembelajaran konstruktivism. Pendekatan konstruktivism ini menyediakan pelajar dengan pengalaman/pengetahuan sedia ada, membolehkan mereka membina visi walaupun berbeza budaya sebagai bakal guru. Implikasi utama dalam kursus ini ialah pembelajaran pelajar dapat ditingkatkan dengan menggunakan tugasan yang disediakan oleh pelajar itu sendiri dengan pengalaman pertama multicultural. Selama pembelajaran program itu, mereka menemu bual pelajar, memahami tentang budaya anak mereka, dan membahaskannya dalam kuliah mengenai pandangan dan pengalaman mengenai isu multicultural. Hasil dapatan daripada pengetahuan/pembelajaran ini, pendapat dan pengetahuan yang diperole oleh guru prakhidmat telah membantu/menyumbang kepada pembangunan pengetahuan fungsi bagi multikulturalisme.

TUGASAN KELAS: AKTIVITI 1 BERKUMPULAN (DEFINISI KT)

BUKU: ACTION RESEARCH FOR EDUCATIONAL CHANGE

DEFINISI KAJIAN TINDAKAN

Kajian terhadap situasi sosial dengan pandangan untuk meningkatkan kualiti tindakan di dalamnya. - M/S 69; John Elliott.
Elliott (1981) mengatakan bahawa, “kajian tindakan ialah rangka untuk penilaian kendiri di sekolah dan pendekatan dalam kajian tindakan yang mementingkan refleksi dan inkuiri yang bertujuan untuk membaiki atau mengubah amalan kendiri dalam sesuatu situasi sosial”. Carr dan Kemmis (1986) juga menyatakan bahawa kajian tindakan ialah satu bentuk refleksi kendiri melalui aktiviti inkuiri untuk membaiki dan memahami amalan dan situasi sosial.


BUKU : A SHORT GUIDE FOR ACTION RESEARCH

DEFINISI KAJIAN TINDAKAN
Kajian tindakan boleh didefinisikan sebagai satu proses untuk mengkaji situasi sekolah atau bilik darjah yang sebenar untuk memahami dan menambahbaik kualiti tindakan atau arahan. (Hensen, 1996; Mctaggart, 1997; Schmuck, 1997)

Kajian Tindakan juga ialah sejenis inkuiri yang dirancang, disusun dan boleh dikongsi dengan guru-guru lain. (Foshy, 1998; Tomlinson,1995)

Kajian tindakan adalah satu kaedah/ proses yang sistematik dan tersusun untuk guru membuat pemerhatian dalam amalan atau untuk meneroka/mengenalpasti masalah dan memikirkan tindakan yang sesuai untuk digunakan atau mencari penyelesaian yang terbaik. (Dinkelman, 1997; Mcniff, Lomax & Whitehead, 1996)


BUKU : PASSIONATE ENQUIRY AND SCHOLL DEVELOPMENT : A STORY ABOUT TEACHER ACTION RESEARCH

DEFINISI KAJIAN TINDAKAN
Kajian tindakan adalah berorientasikan perubahan ke arah melakukan sesuatu yang berguna dengan pengetahuan yang diperoleh melalui atau sepanjang proses kajian. – M/S 135

TUGASAN 2: ULASAN JURNAL

JURNAL 1
AN ACTION RESEARCH: AN APPROACH FOR THE TEACHERS IN HIGHER EDUCATION.
by: Yasmeen, G.
The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET October 2008 ISSN: 1303-6521 volume 7 Issue 4 Article 5


Permasalahan
 • Mengkaji cara pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi mata pelajaran Sains Biologi.

Sampel
 • Pelajar Sains Biologi jurusan Statistik tahun 3 seramai 45 orang.

Setting kajian
 • Dalam dan luar bilik darjah, universiti

Prosedur kajian
 1. Mengenal pasti masalah (Diagnosing)
 2. Mempertimbangkan jalan tindakan alternatif (Action Planning)
 3. Memilih jalan tindakan (Taking Action)
 4. Mengkaji akibat tindakan (Evaluating)
 5. Mengenal pasti pencarian secara umum (Specifying Learning)

Pengumpulan data
 • Perbincangan secara jelas berkaitan konsep dan objektif PAR (Kajian Tindakan Praktikal). Kitaran kajian tindakan bermula dengan pembahagian kelas telah dipilih mengikut kriteria untuk menilai perubahan secara beransur-ansur. Sampel dikumpul melalui pemerhatian kelas, respons pelajar terhadap tugasan dan ujian kelas. Metodologi kajian yang digunakan:
 1. Pemerhatian.
 2. Diagnosis.
 3. Perancangan tindakan.
 4. Tindakan
 5. Penilaian.
 6. Pembelajaran.

Analisis data
 • Penganalisisan data dikumpul daripada pemerhatian dan pencapaian yang diperoleh di dalam bilik darjah bagi ujian yang diberikan. Ujian itu berbentuk pertanyaan soalan di dalam kelas, kerja rumah (home assignment) dan menjawab soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Analisis data dari pemerhatian juga dilakukan dalam bentuk jadual dan gambar rajah.
 • Kitaran kedua (penambahbaikan) dilakukan juga menunjukkan peningkatan tetapi kurang baik.-Kajian ini telah menunjukkan bagaimana PAR (Practice Action Research) digunakan dalam kuliah di universiti dalam tempoh yang singkat.
 • Pelajar gembira terlibat dengan kajian dan menerima tindakan untuk penambahbaikan.-Memotivasikan pelajar untuk meningkatkan diri dalam pembelajaran.
 • Terdapat sesetengah guru berpendapat PAR membantu dalam dua cara:
 1. Menghasilkan ilmu pengetahuan, dapat berkongsi idea dan tindakan boleh terus dilakukan terhadap pelajar di dalam kelas.
 2. Memberi idea kepada guru untuk persediaan pembelajaran akan datang.

Dapatan kajian
 • Dari sudut pemerhatian
Hasil kajian menunjukkan pelajar melakukan ‘home assignment’ dan melibatkan diri dalampraktis menjawab soalan. Namun masih ada masalah dalam proses pembelajaran berdasarkan data yang didapati. Setelah kitaran kedua dijalankan ia menunjukkan peningkatan. Penambahbaikan dilakukan pada kitaran ketiga juga menunjukkan peningkatan tetapi masih kurang baik.

 • Hasil kajian keseluruhan
Kajian ini telah menunjukkan bagaimana PAR (Practice Action Research) digunakan dalam kuliah di universiti dalam tempoh yang singkat. Pelajar juga gembira terlibat dengan kajian dan menerima tindakan untuk penambahbaikan. Kajian tindakan ini telah memotivasikan pelajar untuk meningkatkan diri dalam pembelajaran - Terdapat sesetengah guru berpendapat PAR membantu dalam dua cara iaiti menghasilkan ilmu pengetahuan dan tindakan boleh terus dilakukan terhadap pelajar di dalam kelas dengan perancangan yang telah dilakukan, dan memberi idea kepada guru untuk membuat persediaan pembelajaran pada akan datang.


Masalah yang dikaji
Masalah pengajaran dan pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran Sains Biologi.

Bagaimana pengkaji melakukan ujian
 • Ujian berbentuk pertanyaan soalan di dalam kelas
 • Kerja rumah (home assignment)
 • Menjawab soalan yang berbentuk penyelesaian masalah


JURNAL 2
USING ACTION RESEARCH TO DEVELOP PRESERVICE TEACHERS' CONFIDENCE, KNOWLEDGE AND BELIEFS ABOUT TECHNOLOGY.
by: Lundeberg M, Bergland M, & Klyczek K.
The Journal of Interactive Online Learning, Volume 1, Number 4, Spring 2003


Permasalahan
Kajian ini dibuat untuk melihat penglibatan guru dalam projek kajian tindakan bersama professor dan/atau guru yang mungkin memberi peluang kepada guru di masa hadapan untuk meningkatkan pengetahuan pedagogikal, kepercayaan tentang pengajaran dan meningkatkan keyakinan.


Sampel
Sampel kajian ini adalah 10 orang guru sains pelatih.


Setting
Kajian di sekolah menengah dan universiti tempatan.


Prosedur kajian
Guru sains pelatih diminta untuk menjadi peserta seminar mingguan di mana mereka perlu membaca kajian lepas mengenai simulasi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran sains, membiasakan diri dengan beberapa jenis perisian komputer yang digunakan. Mereka juga kemudiannya telah diberi peluang untuk menjalankan kajian (secara pemerhatian dan pengumpulan data) di sebuah sekolah menengah. Dalam tempoh dua tahun seminar yang mereka jalani, guru-guru ini terlibat secara langsung dalam membentuk instrumen yang digunakan dalam kajian. Instrumen yang dimaksudkan termasuklah soal-selidik, pembentukan indikator bagi penilaian poster-poster Web dan kualiti persidangan melalui Internet. Dalam seminar tersebut, mereka menganalisis data-data yang telah dikumpul daripada tahun-tahun lepas secara berkumpulan bagi meningkatkan pengalaman mereka dalam cara pengkodan data-data temubual, menilai poster-poster Web dan mengkodkan interaksi daripada persidangan-persidangan Internet.


Pengumpulan data
 • Pengumpulan data terbahagi kepada dua peringkat - tahun pertama dan tahun kedua.
 • Tahun pertama, guru sekolah menengah menjalankan kajian ini sebagai projek ekstra kredit. Kajian difokuskan secara lebih global, dalam pengumpulan data mengenai keseluruhan kelas sekolah menengah tinggi. Data juga telah dikumpulkan dari pelajar kolej dalam bab pengenalan biologi (yang terangkum dalam kursus biologi) yang menggunakan projek internet berasaskan multimedia bagi berkomunikasi dengan pelajar sekolah menengah tinggi.
 • Tahun kedua mereka telah menyertakannya sebagai satu bahagian daripada kurikulum pembelajaran.

Analisis data
Analisis data adalah berdasarkan Keyakinan, Pengetahuan, Kepercayaan para guru. Pengukuran terhadap keyakinan dan pengetahuan guru dalam kandungan bioteknologi dan penggunaan multimedia dalam pembelajaran dijalankan melalui set soal-selidik yang dijawab oleh para guru di awal dan akhir seminar. Pengukuran terhadap kepercayaan para guru pula dinilai melalui esei dan refleksi yang diberikan oleh para guru tersebut di akhir seminar.

Dapatan kajian
Tahun pertama – para penyelidik (guru-guru) mengumpul dan menganalisis data setelah projek selesai dijalankan. Mereka telah menganalisis 30 poster Web, 60 persidangan Internet, dan temubual dengan 49 orang pelajar sekolah dan kolej. Tahun kedua, para penyelidik tersebut memutuskan untuk menumpukan kajian mereka kepada para pelajar sekolah menengah, dengan melibatkan 17 orang pelajar daripada 8 kumpulan yang terdiri daripada pelbagai peringkat. Data diluaskan lagi pada tahun kedua tersebut dengan menganalisis kes ke atas para pelajar sekolah menengah. Pemerhatian dijalankan oleh sekurang-kurangnya dua orang penyelidik. Mereka merakamkan pemerhatian dan refleksi mereka secara elektronik dalam satu laman perbincangan menggunakan perisian Blackboard. Ruang perbincangan ini disertakan satu forum bagi tujuan pemerhatian terhadap kelas secara keseluruhannya (mengenai apa yang pelajar dan guru lakukan ketika dalam kelas), 8 forum untuk pemerhatian dari 8 kumpulan sekolah menengah, dan satu forum untuk penyelidik membincangkan refleksi, pemerhatian dan persoalan yang ingin mereka utarakan. Setiap guru pelatih diperhatikan dan mereka diminta untuk menulis dua kajian mengenai 4 orang pelajar sekolah menengah setelah beberapa pemerhatian dijalankan. Kajian kes juga melibatkan ringkasan temubual guru-guru pelatih tersebut dengan para pelajar menengah, ringkasan dari poster Web pelajar dan sesi persidangan serta pemerhatian yang telah direkodkan. Dalam kajian ini penyelidik merefleksikan apa yang telah mereka peroleh selama tempoh penyelidikan tersebut.

Masalah yang dikaji
Apa yang dipelajari dan tidak oleh para pelajar menengah tinggi yang terlibat dalam kajian, cabaran dan halangan buat pelajar dan guru serta sejauh mana keberkesanan projek multimedia dalam meningkatkan dan mengukuhkan tahap pengetahuan pelajar.


Bagaimana pengkaji melakukan ujian
 • Internet berasaskan multimedia
 • Set soal-selidik yang dijawab oleh para guru di awal dan akhir seminar.
 • Esei dan refleksi yang diberikan oleh para guru di akhir seminar.
 • Temu bual guru-guru terlatih dengan para pelajar menengah.
 • Merakamkan pemerhatian dan refleksi mereka secara elektronik dalam satu laman perbincangan menggunakan perisian Blackboard.


JURNAL 3
WHITE PRE-SERVICE TEACHERS LEARNING MULTICULTURALISM THROUGH CONSTRUCTIVISM: AN ACTION RESEARCH CASE
by: Dario J. Almarza
Learning Multiculturalism 1, University of Missouri-Columbia, MO 65211


Permasalahan
Kajian ini membincangkan hasil satu penyelidikan tindakan di mana kedua-dua kandungan dan pelaksanaan satu pelajaran rendah peringkatkursus prasiswazah untuk guru-guru prakhidmat yang ditawarkan pada sebuah universiti selatan telah pun berubah.

Sampel
60 guru-guru prakhidmat setiap semester semasa kursus tiga tahun.

Setting
Southern University

Prosedur kajian
Kualitatif

Pengumpulan data
Portfolio Pelajar, nota-nota semasa semester bilik darjah menyeluruh.

Analisis data
Analisis dengan mengesan tema dan berkod dan menggunakan grounded theory.

Dapatan kajian
Pendekatan konstruktivism digajikan oleh kursus yang membenarkan guru-guru prakhidmat untuk membina semula kefahaman awal dan andaian-andaian mengenai pendidikan tehadap pelbagai budaya dan sosial telah membina pengetahuan mereka tentang kepelbagaian budaya.

Masalah yang dikaji
Kepelbagaian budaya dan lingustik.

Bagaimana pengkaji melakukan ujian
 • Portfolio
 • Pra-ujian
 • Pra esei


PERBANDINGAN KETIGA-TIGA JURNAL

 • Jurnal 1menyatakan kajian tindakan merupakan satu pembelajaran yang berbentuk formatif, ia melibatkan proses mengenal pasti masalah, membuat tindakan dan melihat hasil kajian.
 • Jurnal 2 pula,kajian tindakan yang dilakukan akan memberi peluang kepada guru di masa hadapan untuk meningkatkan pengetahuan pedagogikal, kepercayaan tentang pengajaran dan meningkatkan keyakinan.
 • Manakala jurnal 3 pula, ia membincangkan hasil satu kajian tindakan bagi kursus asas kepelbagaian budaya peringkat kursus prasiswazah yang berubah daripada pendekatan tradisional kepada pembelajaran konstruktivism.

APA YANG TELAH DIPELAJARI DARI KETIGA-TIGA JURNAL BERKENAAN.
 • Dapat mengetahui bagaimana cara untuk melakukan kajian tindakan dalam beberapa situasi yang berbeza.
 • Mengetahui bahawa dengan menggunakan kajian tindakan ini kita akan memperolehi data.
 • Dapat mengetahui apakah prosedur-prosedur untuk melakukan kajian dan seterusnya tahu cara untuk mendapatkan data serta bagaimana menganalisisnya.
 • Dapat mengetahui teknik pengulasan atau penulisan dalam kajian tindakan berdasarkan contoh-contoh yang diberi.

Saturday, November 7, 2009

TUGASAN KELAS: KONSEP DAN MODEL REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

DEFINISI KAJIAN TINDAKAN

Kajian tindakan ialah satu pendekatan penyelidikan yang berusaha untuk meningkatkan mutu profesionalisme guru dengan cara menyelidik situasi sosial di sekolah. Tujuan penyelidikan itu adalah untuk membaiki kualiti amalan guru.

Pelopor kajian tindakan di bilik darjah di United Kingdom, Elliott (1981) mengatakan bahawa, “kajian tindakan ialah rangka untuk penilaian kendiri di sekolah dan pendekatan dalam kajian tindakan yang mementingkan refleksi dan inkuiri yang bertujuan untuk membaiki atau mengubah amalan kendiri dalam sesuatu situasi sosial”.

Carr dan Kemmis (1986) juga menyatakan bahawa kajian tindakan ialah satu bentuk refleksi kendiri melalui aktiviti inkuiri untuk membaiki dan memahami amalan dan situasi sosial. Kenyataan mereka: “Action research is a form of self-reflective inquiry undertaken by participants (teachers, students or principals, for example) in social (including education) situation in order to improve the rationality and justice of their social or educational practice; their understanding of these practices; and the situation (and institution) in which these practices are carried out.”

Mc. Niff (1998) menerangkan bahawa kajian tindakan ialah satu pendekatan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan menjadi bersedia untuk mengubah amalan-amalannya. Menurut beliau, pendekatan ini melibatkan guru melaksanakan inkuirinya sendiri serta melibatkan guru-guru lain secara kolaboratif (usaha sama) sewaktu mengadakan kajian. Beliau merumuskan konsep kajian tindakan dengan mengatakan bahawa: “Action research implies adopting a deliberate openness to new experiences and processes, and, as such, demands that the action of educational research is it self educational. By consciously engaging in their own educational development, teachers gain both professionally and personally, and it is this personal commitment that counts the process of human inquiry.”

Lomax (1994) menegaskan kajian tindakan ialah penyelidikan pendidikan (educational research) yang berbeza dengan penyelidikan dalam pendidikan (research in education).

PROSES MENJALANKAN KAJIAN TINDAKAN

Proses 1
Merancang : Sebelum melaksanakan Kajian Tindakan, penyelidik perlu membuat perancangan.
Proses 2
Menentukan aktiviti-aktiviti dan tempoh masa p elaksanaan bagi menangani masalah yang dikenalpasti. Setiap satu masalah yang dikenalpasti mungkin memerlukan satu atau lebih aktiviti.
Proses 3
Memastikan langkah-langkah dan bahan yang akan digunakan untuk menjalankan aktiviti (contoh: menjalankan aktiviti secara individu atau berkumpulan)
Proses 4
Menentukan langkah dan cara penilaian aktiviti yang akan dijalankan. (contoh: cara penilaian – pemerhatian, kumpulan sasar – pelajar, guru)
Proses 5
Analisa keputusan/dapatan dan mereflek keberk esanan aktiviti yang dijalankan.
Proses 6
Bertindak (melaksanakan rancangan) Penyelidik melaksanakan rancangan mengikut apa yang telah dirancang.
Proses 7
Memerhati (mengumpul bukti) Pengumpulan maklumat boleh dikumpul melalui pemerhatian, temubual, soal selidik, ujian dan latihan serta analisis dokumen.
 • Pemerhatian boleh dilakukan secara guru memerhati pelajar semasa P & P atau rakan sejawat memerhati guru mengajar.
 • Temubual merupakan satu kaedah pengumpulan maklumat melibatkan perbualan/hubungan dua hala berpandukan soalan sedia ada atau bebas.
 • Soalselidik responden merupakan maklumat yang dikemukakan dalam bentuk soalan yang mengkehendaki maklumat secara tepat.
 • Ujian/latihan merupakan satu kaedah bagi menguji kefahaman pelajar.
 • Dokumen adalah sumber paling mudah kepada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. Contoh, sukatan pelajaran, buku kedatangan, rekod salahlaku, keputusan peperiksaan dan sebagainya.
Proses 8
Mereflek (analisa dan refleksi):
 • Refleksi adalah untuk mentafsir kemahiran mengajar guru dan mempertingkatkannya. Hasil daripada refleksi, guru akan mendapat kefahaman baru, kesedaran, keinsafan, perubahan tanggapan, perubahan amalan dan mempertingkatkan profesionalisme keguruan. Refleksi juga berlaku sebelum semasa dan selepas kajian.
 • Data/maklumat dikumpul, diproses, ditaksir dan digunapakai.
 • Cara analisis data ini boleh dilakukan dalam beberapa cara iaitu perbincangan, perbengkelan dan lain-lain.

JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN

Individu
 1. Merupakan kajian tindakan oleh guru secara individu
 2. Fokus kepada satu isu dalam bilik darjah. Contoh :
 • Mendapatkan penyelesaian bekenaan dengan masalah penggunaan bilik darjah.
 • Stategi pengajaran
 • Pembelajaran pelajar
Kolaboratif
 1. Kajian tindakan yang dilakukan oleh lebih daripada dua orang sama ada guru-guru dalam bidang yang sama, guru-guru dalam pelbagai subjek atau pun guru-guru dengan pihak luar seperti pensyarah universiti.
 2. Fokus kepada satu isu dalam bilik darjah atau satu masalah yang sama dalam bilik darjah yang berlainan.
Organisasi (sekolah)
 1. Merupakan kajian tindakan di peringkat sekolah.
 2. Fokus kepada satu isu yang sama di peringkat sekolah. Contoh: untuk meningkatkan keaktifan ibu bapa dalam PIBG.
Daerah
 1. Guru bekerjasama dalam satu organisasi yang melibatkan beberapa sekolah dalam menyelesaikan satu isu yang sama diperingkat daerah.

MENGAPA GURU PERLU MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN

Mengembangkan profesionalisme guru
Kajian tindakan dapat membantu dalam mengembangkan profesion perguruan. Dengan kajian yang dijalankan sedikit sebanyak dapat memperbaiki kelemahan yang ditemui dan ini secara tidak langsung membantu dalam mengembangkan profesion keguruan.

Meningkatkan keberkesanan amalan mengajar dan membantu mengubah amalan mengajar
Melalui kajian tindakan boleh mendapatkan maklumat berkaitan pengamalan mereka dan berkongsi maklumat tersebut dengan rakan sejawat dan sebagainya. Ini dapat membantu dalam meningkatkan keberkesanan amalan mengajar dan juga dapat membantu mengubah amalan mengajar yang masih terdapat kekurangan.

Berkongsi maklumat dan usaha berpasukan
Kajian tindakan yang menggunakan cara kolaboratif contohnya dapat merapatkan hubungan, saling membantu, memahami situasi dan produktif. Usaha sama di kalangan guru adalah lebih menjadi apabila guru dalam pasukan penyelidik turut terlibat menjalankan kajian di kelas masing-masing.

Menjalankan penyelidikan pengajaran dengan sistematik
Guru akan lebih mengetahui kaedah atau cara menjalankan penyelidikan pengajaran dengan sistematik . Penyelidikan yang sistematik akan dapat membantu dalam mendapatkan hasil yang lebih tepat dalam usaha membantu memperbaiki kelemahan yang ditemui.


KEPENTINGAN
 • Guru yang menjalankan kajian tindakan akan mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amala n pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya
 • Guru dapat merancang dan menyediakan bahan pengajaran berasaskan kepada huraian mata pelajaran dengan lebih tepat dan berkesan.
 • Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pencapaian objektif dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri.
 • Guru dapat meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang lebih aktif dan efektif.
 • Dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum.
 • Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan.
 • Merapatkan perhubungan di antara guru yang terlibat melalui kerjasama secara kolaboratif.
 • Membantu guru-guru melakukan penambahbaikan dalam amalan proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Melahirkan guru yang kreatif dan inovatif. Guru yang menjalankan kajian tindakan akan berusaha untuk menghasilkan kaedah dan pendekatan pengajaran dan membina bahan inovasi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Melahirkan guru yang sentiasa mengikuti arus perubahan pendidikan berasaskan kepada kehendak Kementerian Pelajaran.


REKA BENTUK K AJIAN TINDAKAN

Reka bentuk kajian tindakan boleh diubahsuai berdasarkan keadaan dan keperluan situasi sebenar di sekolah. Kajian mesti bergerak dengan mantap/teliti melalui peringkat-peringkat yang telah digariskan. Perubahan dan pemeringkatan prestasi kerja ini boleh dilakukan berdasarkan kepada gelungan langkah yang terdiri daripada merancang, bertindak, dan menilai tindakan melalui pemerhatian dan refleksi.

Model Kajian Tindakan Kurt Lewin

 1. MenganalisisMasalah (Perbincangan penyelidik guru &pensyarah - Tinjauan karya)
 2. konseptualisasi Masalah: Prinsip/Teori Berhubung Dengan Masalah
 3. Pembentukan Pelan Tindakan & Penetapan Alat Kajian Kaedah Penilaian
 4. Pelaksanaan Tindakan
 5. Mengutip dan menganalisis data
 6. Refleksi dan penilaian

Model Kajian Tindakan Kajian Tindakan Stringer (1999)

Tiga fasa kajian (proses sentiasa berulangan dan diperbaharui)
 1. Penglihatan (looking) - untuk membina satu gambaran bagi membolehkan pihak yang berkepentingan (stakeholder) memahami isu yang mereka alami. Fasa ini meliputi pengumpulan data (seperti melalui temu bual, pemerhatian, dan analisis dokumen), merekod dan menganalisis maklumat serta membina dan melapor kepada pihak yang berkepentingan.
 2. Pemikiran (thinking) - mentafsir isu-isu dengan lebih mendalam dan mengenal pasti keutamaan bagi menjalankan tindakan.
 3. Tindakan (action) - iaitu menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang praktikal terhadap masalah-masalah yang timbul. Ini merangkumi pengwujudan pelan tindakan dan menentukan hala tuju seperti menentukan objektif, tugas, dan orang-orang yang akan melaksanakan objektif serta memperoleh sumber-sumber yang diperlukan. Ia juga termasuk melaksanakan pelan, menggalakkan orang menjalankannya dan menilainya dari segi keberkesanan dan pencapaian.
Model Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart (1988)


Empat langkah dinyatakan dalam kajian tindakan berdasarkan gelungan (cycle):
 1. Mereflek - refleksi ke atas isu pengajaran dan pembelajaran.
 2. Merancang - guru menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.
 3. Bertindak - guru melaksanakan pelan yang dihasilkan.
 4. Memerhati – sewaktu dalam prose pelaksanaan, guru memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan.
Keseluruhan pelaksanaan itu disifatkan sebagai gelungan Pertama (Cycle 1) dan jika masalah itu tidak dapat diatasi, maka guru akan memulakan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah dapat diselesaikan. Pada Gelungan Kedua guru mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan tindakan beliau. Satu kritikan terhadap model ini ialah ia sentiasa berlanjutan dan tiada mutakhirnya (finality).

Thursday, November 5, 2009

TUGASAN 3: ULASAN PEMBENTANGAN KOLOKIUM DPLI JANUARI 2009 (26-27 OKT 2009)

TAJUK 1:
MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI PELAJAR DALAM SUBJEK BIOLOGI TINGKATAN EMPAT MENGGUNAKAN TEKNIK PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Pembentang: Normahidayu Binti Mohd Nordin P48642
Siti Rafeqah Binti Samsunanwar P48667


a) Penyataan masalah
 1. Adakah penggunaan teknik Pembelajaran Kooperatif mampu meningkatkan minat dan prestasi pelajar-pelajar dalam subjek Biologi?
 2. Adakah penggunaan teknik Pembelajaran Kooperatif sesuai diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) subjek Biologi?


b) Metodologi, setting kajian, sampel kajian
 1. Metodologi yang digunakan ialah method Kemmis & Mc Taggart 1998 (method ini meliputi perancangan, tindakan, pemerhatian dan juga refleksi).
 2. Setting kajian - perbincangan dalam kumpulan( Think-Group-Share).
 3. Kumpulan sasaran atau sampel kajian melibatkan 30 orang pelajar biologi tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 4 Bandar Kinrara Puchong.

Ulasan: Pengajaran secara kuliah merupakan satu kaedah yang sering digunakan oleh guru, namun kreativiti pengkaji dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dapat menarik perhatian pelajar.


c) Pengumpulan dan penganalisisan data:
 1. PENGUMPULAN DATA (Soal selidik, rakaman video, temubual, komen pensyarah penyelia)
 2. DATA KUANTITATIF (Hasil kerja pelajar [Peta Minda], ujian bertulis [pra & pos])

Ulasan: Menurut pengkaji, jika dilihat pada awal pengajaran dan pembelajaran, pelajar berasa kurang yakin untuk berkomunikasi dan kurang berminat dengan subjek biologi. Namun, melalui pemerhatian pengkaji sepanjang tempoh mengajar, pengkaji mendapati pelajar menjadi semakin yakin untuk berkomunikasi secara lisan dan berani tampil ke hadapan serta ada sikap saling bantu membantu antara mereka.


d) Implikasi kajian
 1. Berlaku perubahan tingkah laku pelajar – dari kurang minat kepada minat.
 2. Pelajar lebih memahami subjek- perbincangan dalam kumpulan (Think-Group-Share).

Ulasan: Berdasarkan daripada kajian yang dilakukan oleh pengkaji, didapati tidak semua pelajar memahami apa yang diajar oleh guru dalam kelas. Oleh itu p pengkaji memberi cadangan penambahbaikan iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk membuat rujukan dari sumber yang lain bagi meningkatkan lagi kefahaman pelajar. Implikasi kajian ialah pengkaji berjaya membantu pelajar yang pasif di dalam kelas menjadi aktif, disamping pelajar berpeluang menambah pelbagai pengetahuan.


e) Perkara yang dipelajari:
Dari pembentangan kajian tindakan ini, input yang diberikan amat berkesan kepada saya, dimana teknik pembelajaran kooperatif dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan berinteraksi antara individu dalam kumpulan tersebut dengan bantuan guru. Dalam proses ini pelajar akan memberi pendapat, cadangan, bangkangan, membuat keputusan dan penyelesaian masalah berdasarkan pemahaman mengenai subjek yang diajar. Perbincangan dalam kumpulan (Think-Group-Share) merupakan teknik terbaik yang boleh digunakan untuk menarik minat pelajar kerana berlaku penglibatan antara guru dengan pelajar.


TAJUK 2:
MENINGKATKAN MINAT PELAJAR DALAM SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM BAHAGIAN IBADAH MELALUI KAEDAH SIMULASI, SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERSEKUTUAN KAJANG, SELANGOR

Pembentang : Aisyatulasyiqah Bt Mohamed P48594a) Pernyataan masalah
 1. Adakah penggunaan kaedah simulasi boleh menarik minat pelajar dalam subjek Pendidikan Islam?
 2. Adakah penggunaan kaedah simulasi sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Islam?


b) Metodologi kajian, setting kajian, sampel kajian
 1. Sampel terdiri daripada seramai 29 orang pelajar dari kelas Tingkatan Satu Marikh.
 2. Tempoh kajian - dua sesi iaitu dua kali perjumpaan dalam masa seminggu. Setiap perjumpaan mengambil masa selama 1 jam. Perjumpaan dibuat selama dua minggu iaitu empat kali perjumpaan.
 3. Menggunakan kaedah simulasi- guru menunjukkan cara yang betul di hadapan kelas dan seterusnya meminta murid melakukan semula di hadapan kelas.

Ulasan: Pada pendapat saya, tempoh kajian sebanyak dua sesi ini mencukupi untuk memahamkan pelajar dalam subjek pendidikan islam bahagian ibadah melalui kaedah simulasi. Kaedah simulasi dilihat sebagai suatu kaedah yang berkesan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas terutamanya bagi topik yang memerlukan pelajar lebih mengingat fakta-fakta penting yang diajar oleh guru. Guru juga meminta pelajar untuk melakonkan semula dihadapan kelas mengenai bagaimana cara untuk menyucikan najis iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Disamping itu, untuk lebih memahamkan pelajar, pengkaji telah membuat soalan kuiz berdasarkan topik yang diajar.


c) Pengumpulan dan Penganalisisan data:
 1. Pemerhatian (Kitaran 1 dan 2)
 2. Temu bual tidak berstruktur (Kitaran 1 dan 2)
 3. Kualitatif (Sesi soal jawab dan kuiz. Data tersebut dianalisis secara manual)


Ulasan: Sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran, pengkaji melakukan pemerhatian terhadap penglibatan serta tingkah laku pelajar dengan melihat kepada kajian yang dijalankan pada kitaran 1 dan 2. Pada kitaran 1, pelajar kurang melibatkan diri dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tetapi apabila masuk ke kitaran 2, dapat dilihat perubahan posistif pelajar. mereka lebih meminati topik yang diajar oleh guru. Pengkaji juga melakukan temu bual dengan pelajar dan temu bual dengan guru lain. Temubual ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jenis kaedah pengajaran guru lain serta pandangan mereka terhadap sikap dan tingkah laku pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Selain temu bual, pengkaji juga melakukan pengumpulan data melalui sesi soal jawab dan kuiz dalam kelas. Ini bagi bertujuan untuk melihat keberkesanan teknik yang digunakan.


d) Implikasi kajian:
 1. Berlaku perubahan sikap dan tingkah laku pelajar – kurang minat kepada minat.
 2. Pelaja lebih faham kerana mereka mempraktikkannya dihadapan kelas iaitu dengan menggunakan kaedah simulasi.
 3. Melalui soalan kuiz yang disediakan, ia akan membantu meningkatkan potensi pelajar.


Ulasan: Pada pendapat saya, apa jua jenis kaedah yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, guru harus melihat kepada kesesuaian subjek dan tajuk-tajuk dalam subjek berkenaan. pengkaji telah menggunakan kaedah yang sesuai dalam mengajar topik ini iaitu dengan menggunakan kaedah simulasi. Ini dapat dilihat melalui perubahan tingkah laku pelajar dan tahap kefahaman pelajar setelah diuji melalui soal jawab dan kuiz.


e) Perkara yang dipelajari
Melalui pembentangan kajian tindakan didapati bahawa teknik pengajaran menggunakan kaedah simulasi merupakan satu teknik pengajaran yang memerlukan murid-murid melakonkan semula dengan spontan berdasarkan pengalaman lepas atau keadaan yang pernah dialami. Dengan ini, secara tidak langsung para pelajar akan saling berinteraksi dalam kumpulan atau antara individu dengan bantuan guru. Kaedah simulasi ini juga dapat membantu pelajar mempertingkatkan kemahiran mereka seperti kemahiran menjawab, dimana para pelajar akan memberi pendapat, cadangan, bantahan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah semasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah soal jawab antara pelajar juga dapat meningkatkan minat dan perhatian pelajar di dalam kelas disamping boleh mengelakkan pelajar cepat mengantuk serta bosan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran.